Privātuma politika

Vispārīga informācija

Privātuma politikā ir aprakstīts, kā mēs veicam mūsu biedru, sadarbības partneru, sporta darbinieku,  interneta vietnes apmeklētāju un citu personu, kuru dati var nonākt mūsu rīcībā mūsu īstenotās darbības ietvaros, personas datu apstrādi.

Šī dokumenta mērķis ir sniegt Jums vispārīgu ieskatu par mūsu veiktām personas datu apstrādes darbībām un nolūkiem, tomēr lūdzam Jūs ņemt vērā, ka arī citos dokumentos (piemēram, pakalpojumu līgumos, sadarbības līgumos, nolikumos un izmantošanas noteikumos) var būt sniegta papildu informācija par Jūsu personas datu apstrādi.

Informējam Jūs, ka šajā dokumentā ietvertie personas datu apstrādes noteikumi attiecas tikai uz fizisku personu personas datu apstrādi.

Mēs apzināmies, ka personas dati ir Jūsu vērtība un apstrādāsim tos ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo Jūsu personas datu drošību.

Informācija par pārzini

Personas datu apstrādes pārzinis ir biedrība “LATVIJAS DIKSU GOLFA FEDERĀCIJA”, vienotās reģistrācijas Nr. 40008260724, juridiskā adrese Vārnu iela 11 - 1, Rīga, LV-1009, interneta vietne www.ldgf.lv.

Par jautājumiem saistībā ar šo Privātuma politiku vai Personas datu apstrādi, lūgums iesnieguma formā sūtīt uz e-pastu: info@ldgf.lv vai personīgi vēršoties LATVIJAS DISKU GOLFA FEDERĀCIJĀ iepriekš piesakot vizīti.

Piemērojamie tiesību akti

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

Fizisko personu datu apstrādes likums.

Citi Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti gan fizisko personu datu apstrādes un aizsardzības jomā, gan, normatīvie akti, kas reglamentē sporta jomu. 

Personas datu apstrādes mērķis

Veikt normatīvajos aktos deleģēto funkciju un noteikto uzdevumu izpildi.

Koordinēt un vadīt disku golfa attīstību Latvijā, organizēt Latvijas un starptautiska mēroga sacensības.

Sportistu licencēšana, sporta speciālistu sertifikācija un reģistra uzturēšana. Sporta un projektu pasākumu organizēšana.

Ienākošās un izejošās korespondences saglabāšana un uzskaite, lai nodrošinātu LATVIJAS DISKU GOLFA FEDERĀCIJAS leģitīmo interešu ievērošanu un/vai līgumsaistību izpildi. Līgumu sagatavošana, noslēgšana un izpilde.

LATVIJAS DISKU GOLFA FEDERĀCIJAS likumisko interešu aizsardzība.

Informācijas sniegšana valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.

Apstrādājot personas datus  mērķiem, kas nav norādīti šajā dokumentā, LATVIJAS DISKU GOLFA FEDERĀCIJA, par to apstrādes individuālajiem nosacījumiem informē Jūs atsevišķi, ievērojot Regulas 13. panta nosacījumus.

 

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus tikai atbilstoši iepriekš nodefinētiem leģitīmiem nolūkiem.

LATVIJAS DISKU GOLFA FEDERĀCIJAS biedru reģistra uzturēšana tiek veikta pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.daļas c),e) un f) apakšpunktu. Šī procesa ietvaros mēs veidojam biedru reģistru, iekļaujot kontaktpersonu vārdu, uzvārdu, telefonu numuru.

Sportistu licencēšana un Sporta speciālistu sertifikācija un reģistra uzturēšana tiek veikta pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.daļas c), e) un f) apakšpunktu. Šī procesa ietvaros mums nepieciešami šādi dati – vārds,  uzvārds, personas kods, fotogrāfija, kontaktinformācija (deklarētā dzīvesvietas adrese, telefona numura un/vai e-pasta adrese).

Sporta un projektu pasākumu organizēšana tiek veikta pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.daļas  c), e) un f) apakšpunktu. Šī procesa ietvaros mums nepieciešami vismaz šādi dati – vārds,  uzvārds, kontaktinformācija (telefona numura un/vai e-pasta adrese). Pasākumu foto un video materiāli tiks apstrādāti šādam mērķim - lai atspoguļotu pasākuma norisi, un atrodoties pasākumā, ar savu klātbūtni jūs apliecināt, ka neiebilstat pret jūsu fotografēšanu, filmēšanu un materiālu publicēšanu. Fotogrāfijas un video var tikt publicēti LDGF interneta vietnē www.ldgf.lv, sociālo tīklu kontos - https://www.facebook.com/ldgf un https://www.instagram.com/ldgf, kā arī izsūtīti medijiem, izmantoti publicitātes materiālos un pievienoti Pasākumu atskaitei.

Ienākošās un izejošās korespondences saglabāšana un uzskaite tiek veikta pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.daļas c) un f) apakšpunktu. Šī procesa ietvaros mēs apstrādājam šādus datus – vārds, uzvārds, adrese.

Līgumu sagatavošana, noslēgšana un izpilde tiek veikta pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.daļas b),c) un f) apakšpunktu. Šī procesa ietvaros mēs apstrādājam šādus datus – klienta vai sadarbības partnera kontaktpersonas vārds, uzvārds, personas kods, adrese, bankas konta numurs, telefona numurs, e-pasta adrese.

Likumisko interešu aizsardzība tiek veikta pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.daļas f) apakšpunktu.

Personas datu glabāšanas periods

Personas dati tiek glabāti tikai tik ilgi, cik nepieciešams, lai sasniegtu šajā Privātuma politikā noteiktos mērķus, ja vien ilgāka to glabāšana nav noteikta vai atļauta ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem. Datu glabāšanas laika posma noteikšanai tiek izmantoti sekojoši kritēriji:

vai personas datu glabāšanās termiņš ir noteikts vai izriet no Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem;

kādu periodu attiecīgos personas datus ir nepieciešams glabāt, lai nodrošinātu Pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu realizāciju;

Pēc glabāšanas laikposma beigām, personas dati tiks neatgriezeniski dzēsti, ja vien saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepastāvēs pienākums tos glabāt.

Personas datu piekļuves kategorijas

Mēs veicam attiecīgus pasākumus, lai apstrādātu Jūsu personas datus atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem un nodrošinātu, ka Jūsu personas datiem nepiekļūst trešās personas, kurām nav attiecīga tiesiskā pamata Jūsu personas datu apstrādei.

Jūsu personas datiem pēc nepieciešamības varētu piekļūt:

LATVIJAS DISKU GOLFA FEDERĀCIJAS valdes locekļi, darbinieki vai pilnvarotās personas, kurām, tas nepieciešams darba uzdevumu vai pienākumu izpildei;

personas datu apstrādātāji atbilstoši to sniegtajiem pakalpojumiem un tikai nepieciešamā apjomā, piemēram, auditori, datu bāzes izstrādātājs/tehniskais uzturētājs, citas personas, kuras ir saistītas ar LATVIJAS DISKU GOLFA FEDERĀCIJAS darbību;

valsts un pašvaldības iestādes tiesību aktos noteiktos gadījumos, piemēram, tiesībsargājošās iestādes, pašvaldības, nodokļu pārvaldes, zvērināti tiesu izpildītāji;

trešās personas, rūpīgi izvērtējot, vai šādai datu nodošanai ir atbilstošs juridiskais pamats.

Jūsu personas datu nodošana

Mēs veicam attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu Jūsu personas datu apstrādi, aizsardzību un nodošanu datu apstrādātājiem saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Mēs rūpīgi izvēlamies personas datu apstrādātājus un, veicot datu nodošanu, izvērtējam tās nepieciešamību un nododamo datu apjomu. Datu nodošana apstrādātājiem tiek veikta, ievērojot personas datu konfidencialitātes un drošas apstrādes prasības.

Uz doto brīdi mēs varam sadarboties ar šādām personas datu apstrādātāju kategorijām:

Valsts pārvaldes institūcijas, valsts un pašvaldību iestādes;

IT infrastruktūras, datu bāzes izstrādātājs / tehniskais uzturētājs;

Citas personas, kuras ir saistītas ar mūsu darbības nodrošināšanu.

 

Jūsu kā datu subjekta tiesības uz Jūsu personas datu apstrādi

Jums ir tiesības pieprasīt LATVIJAS DISKU GOLFA FEDERĀCIJAI piekļuvi saviem personas datiem un saņemt precizējošu informāciju par to, kādi personas dati par Jums ir mūsu rīcībā, kādiem nolūkiem mēs apstrādājam šos personas datus, personas datu saņēmēju kategorijas, informāciju par laikposmu, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai kritēriji, ko izmantojam minētā laikposma noteikšanai.

Jums ir tiesības veikt savu datu atjaunošanu/precizēšanu. Ja ir notikušas izmaiņas personas datos, kurus Jūs esat mums snieguši, piemēram, izmaiņas personas kodā, vārdā vai uzvārdā, saziņas adresē, telefona numura vai e-pasta maiņa, lūdzam Jūs sazināties ar mums un iesniegt mums aktuālos datus, lai mēs varētu sasniegt attiecīgos personas datu apstrādes nolūkus.

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem Jums ir tiesības, pieprasīt mūsu rīcībā esošu Jūsu personas datu dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilst pret Jūsu datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību Vispārīgajā datu aizsardzības regulā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

Mēs cienām šīs Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un tos kontrolēt, tāpēc Jūsu  pieprasījuma saņemšanas gadījumā mēs uz to atbildēsim normatīvajos aktos noteiktajos termiņos (parasti ne vēlāk kā viena mēneša laikā, ja nav kāds īpašs pieprasījums, kas prasa ilgāku laiku, lai sagatavotu atbildi) un, ja būs iespējams, tad attiecīgi labosim vai izdzēsīsim Jūsu personas datus.

Saņemot Jūsu iesniegumu, mēs izvērtēsim tā saturu un Jūsu identificēšanas iespēju, un atkarībā no attiecīgās situācijas paturam iespēju lūgt Jūs papildus sevi identificēt, lai nodrošinātu Jūsu datu drošību un izpaušanu attiecīgai personai.

Jūs varat iegūt informāciju par pie mums esošiem Jūsu personas datiem vai realizēt citas savas kā datu subjekta tiesības, kādā no šādiem veidiem:

iesniedzot attiecīgu iesniegumu klātienē iepriekš vienojoties par tikšanos un identificējot sevi.

iesniedzot attiecīgu iesniegumu, nosūtot to uz mūsu e-pastu: info@ldgf.lv, parakstītu to ar drošu elektronisko parakstu.

Saņemot Jūsu iesniegumu, mēs izvērtēsim tā saturu un Jūsu identificēšanas iespēju, un atkarībā no attiecīgās situācijas paturam iespēju lūgt Jūs papildus sevi identificēt, lai nodrošinātu Jūsu datu drošību un izpaušanu attiecīgai personai.

Ja Jūsu personas datu apstrāde pamatojas uz Jūsu doto piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā brīdī to atsaukt, un mēs turpmāk Jūsu personas datus, kurus apstrādājām uz piekrišanas pamata, vairs attiecīgam nolūkam neapstrādāsim. Tomēr informējam, ka piekrišanas atsaukšana nevar ietekmēt tādu personas datu apstrādi, kura ir nepieciešama normatīvo aktu prasību izpildei vai kura pamatojas uz līgumu, mūsu leģitīmām interesēm vai citiem normatīvajos aktos noteiktajiem pamatiem likumīgai datu apstrādei.

Ja Jums ir kādi jautājumi vai iebildumi saistībā ar mūsu veikto Jūsu personas datu apstrādi, mēs aicinām vispirms vērsties pie mums.

Jūsu personas datu aizsardzība

LATVIJAS DISKU GOLFA FEDERĀCIJA nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo personu datu aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, mēs izmantojam atbilstošas tehniskās un organizatoriskās prasības, t.sk., izmantojot ugunsmūrus, ielaušanās atklāšanas, analīzes programatūras un fiziskās drošības pasākumus.

Mēs rūpīgi pārbaudām visus pakalpojuma sniedzējus, kas mūsu vārdā un uzdevumā apstrādā fizisko personu personas datus, kā arī izvērtējam, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai personas datu apstrāde notiktu atbilstoši LATVIJAS DISKU GOLFA FEDERĀCIJAS deleģējumam un normatīvo aktu prasībām.

Personas datu drošības incidenta gadījumā, ja tas radīs iespējami augstu risku jūsu tiesībām un brīvībām, LATVIJAS DISKU GOLFA FEDERĀCIJA jums par to paziņos, ja tas būs iespējams, vai informācija tiks publiskota LATVIJAS DISKU GOLFA FEDERĀCIJAS interneta vietne www.ldgf.lv.