Treneru sertifikācijas kārtība

LDGF disku golfa treneru kritēriji 

  1. Vismaz 3 gadi aktīva LDGF licence.
  2. Trīs gadu dalība LDGF turnīros.
  3. Aktīva PDGA spēlētāja licence.
  4. PDGA reitings vismaz 900.
  5. Nokārtots eksāmens un saņemts “PDGA official” status.

Saskaņā ar Sporta likuma 20.panta trešo daļu sporta speciālistu sertifikāciju veic biedrība „Latvijas Sporta federāciju padome”. 
Sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un prasības, kādām jāatbilst sporta speciālistam, lai iegūtu tiesības strādāt sporta jomā, nosaka Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumi Nr.77 "Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām" (turpmāk - Sertifikācijas noteikumi).

Saskaņā ar Sertifikācijas noteikumu 11.punktu, personām, kuras vada sporta treniņus (nodarbības) vai veic izglītojošo vai metodisko darbu sporta jomā, kā arī personām, kuras sniedz atbalstu tiem, kuri apmeklē sporta treniņus (nodarbības) vai apgūst profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu, nepieciešams sporta speciālista sertifikāts. Persona, kura vēlas saņemt sertifikātu, Latvijas Sporta federāciju padomē iesniedz rakstisku iesniegumu, kam pievieno sertifikācijai nepieciešamos dokumentus. Dokumentu saraksts un veidlapas pieejamas ŠEIT.

Maksa par sertifikāta un atkārtota sertifikāta (resertifikācija) izsniegšanu ir 21,34 euro, kas jāiemaksā Latvijas Sporta federāciju padomes kontā. Sertifikācijas noteikumi paredz trīs kategoriju – A, B un C kategorijas sertifikātu izsniegšanu

Uz A un B kategorijas sertifikāta saņemšanu var pretendēt persona, kura ieguvusi augstāko pedagoģisko izglītību sportā, kā arī atbilst citām Sertifikācijas noteikumu prasībām (plašāk lūdzam iepazīties ar Sertifikācijas noteikumu 17. un 18.punktu). Ja sertificējamais sporta speciālists nevar uzrādīt dokumentus par pietiekamu darba stāžu vai kvalifikācijas paaugstināšanai nepieciešamo stundu skaitu, sertifikāta saņemšanai viņam jākārto sertifikācijas eksāmens.

Uz C kategorijas sertifikāta saņemšanu var pretendēt persona, kura ieguvusi vismaz vidējo izglītību un pēdējo piecu gadu laikā apguvusi Izglītības un zinātnes ministrijas licencētas profesionālās pilnveides izglītības programmas (ne mazāk kā 320 stundas), kas ietver zināšanas sporta teorijā, sporta medicīnā, sporta fizioloģijā, sporta pedagoģijā, sporta psiholoģijā, sporta veidā vai darbības jomā.C kategorijas sertifikāta saņemšanai atbilstoša profesionālās pilnveides izglītības programma šobrīd ir licencēta un akreditētas ir šādas izglītības iestādes:

  • Latvijas Treneru tālākizglītības centrs
  • Sporta izglītības aģentūra
  • Liepājas Universitāte (Mūžizglītības nodaļa)
  • Latvijas Sporta deju federācijas izglītības centrs
  • Latvijas Aerobikas asociācijas mācību centrs “Dzīves stils”

Pēc profesionālās pilnveides izglītības programmas apguves personai Latvijas Sporta federāciju padomē jānokārto sertifikācijas eksāmens.

C kategorijas sporta speciālistu sertifikācijas eksāmena programma un vērtēšanas sistēma ŠEIT.

Sertifikātu izsniedz konkrētā sporta veidā.

Saskaņā ar Sertifikācijas noteikumiem viens no dokumentiem, kas jāiesniedz Latvijas Sporta federāciju padomē, ir attiecīgā sporta veida atzītās sporta federācijas rakstisks atzinums par atbilstību attiecīgās kategorijas sporta speciālistam noteiktajām prasībām. Par atzinuma saņemšanu pretendentam jāvēršas attiecīgajā atzītajā sporta federācijā - Atzīto sporta federāciju reģistrs. Sertifikātu izsniedz uz pieciem gadiem. Lai saņemtu atkārtotu sertifikātu jeb resertificētos, persona ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām vai piektajā gadā pēc diploma iegūšanas augstākajā pedagoģiskajā izglītībā sporta studiju programmā Latvijas Sporta federāciju padomē iesniedz rakstisku iesniegumu, kam pievieno resertifikācijai nepieciešamos dokumentus (plašāk par resertifikācijas nosacījumiem lūdzam iepazīties ar Sertifikācijas noteikumu IV. nodaļu). Dokumentu saraksts un veidlapas pieejamas ŠEIT.

Ja sporta speciālists B vai C kategorijas sertifikāta derīguma laikā ir izpildījis prasības augstākas kategorijas sertifikāta saņemšanai, resertifikācijā viņam piešķir augstākas kategorijas sertifikātu. Sertifikācijai un resertifikācijai iesniegtos dokumentus izskata Latvijas Sporta federāciju padomes Sporta speciālistu sertifikācijas komisija. Personas, kurām izsniegts sporta speciālista sertifikāts, tiek iekļautas publiski pieejamā sporta speciālistu reģsitrā.

Sertifikācijas noteikumi paredz arī gadījumus, kad persona ir tiesīga strādāt sporta jomā un vadīt sporta treniņus (nodarbības) bez sporta speciālista sertifikāta:
Tiesīgi strādāt sporta jomā un vadīt sporta treniņus (nodarbības) ir sporta speciālisti, kuri ieguvuši diplomu par augstāko pedagoģisko izglītību sporta studiju programmā. Bez sertifikāta šie speciālisti ir tiesīgi strādāt piecus gadus pēc diploma saņemšanas. Informāciju par minētajiem sporta speciālistiem, to iekļaušanai sporta speciālistu reģistrā, Latvijas Sporta federāciju padomē iesniedz attiecīgā augstākās izglītības iestāde.
Kad piecu gadu termiņš no attiecīgā diploma saņemšanas ir pagājis, lai turpinātu darbu par sporta treneri, personai jāsaņem sporta speciālista sertifikāts.
Bez sertifikāta strādāt sporta jomā un vadīt sporta treniņus (nodarbības) ir tiesīga arī persona, kura iegūst augstāko pedagoģisko izglītību sporta studiju programmā un atbilst Sertifikācijas noteikumos noteiktajiem kritērijiem. Vairāk informācijas atrodams sadaļā Sporta studiju studentiem.