LDGF disku golfa spēlētāja ētikas kodekss

1. Vispārīgie noteikumi:

 1. ikvienam spēlētājam ir jāatturas no jebkādas rīcības, kas var kaitēt disku golfa spēlei un LDGF, gan spēles laikā, gan ārpus tās.  Ikvienam spēlētājam ir jāievēro vispārpieņemtās pieklājības un uzvedības normas, kā arī godīgas spēles principu;
 2. ikvienam spēlētājam ir jāievēro LDGF oficiālie disku golfa spēles noteikumi un Sacensību nolikumi;
 3. spēlētājiem sacensību laikā nav atļauts lietot ierīces ar dzirdamu skaņas signālu. Personīgos mūzikas atskaņotājus un citas tamlīdzīgas ierīces atļauts izmantot tikai un vienīgi ar personīgajām austiņām, un atskaņošanas skaļuma līmenim jābūt tādam, lai tas nebūtu dzirdams citiem spēlētājiem, netraucētu spēlētājam komunicēt ar grupas dalībniekiem rezultātu piefiksēšanas laikā, neradītu spēlētājam drošības apdraudējumus, nedzirdot “Fore!”* brīdinājuma saucienu, vai arī nedzirdot sacensību organizatoru dotos skaņas signālus;
 4. sacensību laikā spēlētāju nedrīkst pavadīt dzīvnieki, izņemot oficiāli apstiprināti palīdzības dzīvnieki;
 5. LDGF patur tiesības noteikt un īstenot tālākas disciplināras darbības attiecībā uz spēlētājiem un biedriem, kuru rezultātā var tikt veiktas papildus pārbaudes darbības vai arī spēlētāja diskvalifikācija no LDGF apstiprinātām sacensībām, vai arī LDGF spēlētāja statusa anulēšana.

2. Spēles temps:

 1. visiem spēlētājiem jāspēlē bez liekas kavēšanās un jādara viss iespējamais, lai uzturētu līdzīgu spēles tempu ar pārējiem grupas dalībniekiem. Pabeidzot spēlēt konkrēto celiņu, spēlētājiem ir raiti, bez kavēšanās jāpāriet uz nākamā celiņa starta metiena zonu. Virzoties pa spēles koridoru, spēlētāji ar savām darbībām nedrīkst lieki kavēt spēles tempu un norisi;
 2. ikvienam spēlētājam, kas nevajadzīgi kavē spēles norisi, sacensību disciplinārā komisija var piemērot pārmērīga laika patēriņa sodu, kāds ir noteikts LDGF Spēles noteikumos.

3. Spēlētāja pārkāpumi:

 1. LDGF atbalsta un nosaka stingru noteikumu ievērošanu sacensību norises laikā. Ikviena rīcība, kas uzskatāma par neētisku, var tikt uzskatīta par pamatu diskvalifikācijai, kuru piemēro Sacensību Disciplinārā komisija, kā arī var kalpot par pamatu tālākām disciplinārām darbībām no LDGF puses;
 2. Tiek sagaidīts, ka spēlētāji, piedaloties sacensībās, uzvedīsies atbilstoši vispārpieņemtajām normām un sportiskā garā. Darbības, kas ir pretrunā ar spēlētāja ētiku ietver, bet neaprobežojas ar:
 • atkārtota un atklāta aizskarošas un necenzētas valodas izmantošana;
 • priekšmetu mešana dusmās (izņemto diskus spēles laikā);
 • atklāta rupjība un nepieklājība pret jebkuru klātesošo;
 • apzināta un atklāta īpašuma postīšana; vardarbība pret dzīvniekiem; vandalisms attiecībā pret kultūras vērtībām, dabas bagātībām utml.;
 • krāpšanās: apzināts un tīšs mēģinājums apiet spēles noteikumus;
 • fizisks uzbrukums vai bīstama uzvedība, kas vērsta pret jebkuru klātesošo;
 • darbības, kas ir pretrunā valsts noteiktajām likumdošanas normām, konkrētās teritorijas vai disku golfa laukuma kārtības noteikumiem;
 • nelegālu vielu glabāšana un lietošana, kas ir pretrunā valsts noteiktajām likumdošanas normām. Marihuānas lietošana LDGF apstiprinātajās sacensībās nav atļauta, arī gadījumā, ja lietotāja rīcībā ir atļauja lietot medicīnisko marihuānu;
 • alkohola un citu apreibinošu vielu lietošana, no sacensību sākuma brīža līdz spēlētāja kartiņas iesniegšanai, nav atļauta. Sacensību disciplinārā komisija, vadoties pēc saviem ieskatiem, var izteikt brīdinājumu vainīgajam spēlētājam vai arī nekavējoties diskvalificēt no LDGF apstiprinātajām sacensībām. Ja spēlētājs jau iepriekš ir saņēmis brīdinājumu par alkohola lietošanu konkrētajās sacensībās, viņš nekavējoties tiek diskvalificēts no sacensībām;
 • acīmredzama nespēja vai arī atklāta atteikšanās ievērot disku golfa spēles noteikumus;
 • nespēja vai atteikšanās sadarboties ar sacensību organizatoriem, vai arī iejaukšanās organizatoru centienos izmeklēt, pārbaudīt konkrētā spēlētāja vai cita spēlētāja rīcības atbilstību disku golfa spēles noteikumiem;
 • apzināti centieni ietekmēt savu vai cita spēlētāja rezultātu un reitingu caur tīšu kļūdainu spēli vai izstāšanos no sacensībām.
 1. sacensību disciplinārās komisijas pienākums ir ziņot LDGF par jebkurām veiktajām diskvalifikācijām tik ātri, cik iespējams;
 2. diskvalificētajiem spēlētājiem netiek atdota sacensību dalības maksas, ir jāatdod konkrētajās sacensībās saņemtā naudas balva, citas balvas, dāvanas;
 3. spēlētājs, kurš pārkāpj spēlētāja noteikumus, var tikt pakļauts arī citām disciplinārajām darbībām no LDGF puses.

4. Ģērbšanās kods:

 1. ģērbšanās koda neievērošana tiek klasificēta kā pieklājības noteikumu pārkāpums, par ko var tikt piešķirts atbilstošs sods;
 2. visiem sacensību dalībniekiem un organizatoriem ir  jāvalkā tīrs, kopts, laika apstākļiem atbilstošs apģērbs;
 3. visiem sacensību dalībniekiem un organizatoriem ir obligāti jāvalkā apavi;
 4. turpinājumā norādītie ģērbšanās nosacījumi spēlētājiem ir spēkā visās LDGF apstiprinātajās A un B kategorijas sacensībās. LDGF rekomendē šos ģērbšanās nosacījumus ievērot arī zemākas kategorijas sacensībās, taču šis lēmums paliek Sacensību direktora kompetencē:
 • visiem LDGF apstiprināto sacensību spēlētājiem un organizatoriem ir jāģērbjas atbilstoši, saglabājot tīru un koptu izskatu sacensību norises laikā;
 • visiem spēlētājiem ir jāvalkā apģērbs, kas nosedz ķermeņa augšdaļu. Labi pieguļošs krekls ar piedurknēm un apkaklīti tiek uzskatīts par visatbilstošāko. Sporta krekli bez piedurknēm netiek pieļauti, vienīgais izņēmums ir sievietes, kurām ir atļauts valkāt kreklu bez piedurknēm;
 • krekls, kas nokarājas zemāk par spēlētāja bikšu stakli, ir obligāti jāievieto biksēs aiz jostas vietas;
 • uz apģērba nedrīkst atrasties aizskaroši, rupji, neatbilstoši saukļi. Spēlētājiem bērnu kategorijā uz apģērba nedrīkst būt izvietoti saukļi vai logotipi saistībā ar alkoholu, tabaku, narkotikām;
 • šie ģērbšanās noteikumi ir spēkā ikvienās disku golfa sacensībās no sacensību atklāšanas līdz noslēguma brīdim;
 • spēlētāji, kas vēlas atrasties sacensību zonā, bet konkrētajās sacensībās vairs nepiedalās, tiek uzskatīti par skatītājiem un augstākminētās prasības uz viņiem vairs netiek attiecinātas.

5. Spēles inventāra ratiņi un palīgi:

 1. visiem spēlētājiem sacensību laikā ir jāpārvietojas ar kājām, ja vien visu spēlētāju transportēšanas nolūkam nav paredzēts alternatīvs risinājums, piemēram, golfa mašīna;
 2. spēlētājiem sacensību laikā ir tiesības izmantot ratiņus spēles inventāra pārvietošanai vai piesaistīt palīgu, kas nes spēlētāja inventāru. Disku golfa spēles noteikumu un spēlētāja ētikas kodeksa prasības attiecas arī uz spēlētāja palīgu;
 3. spēlētāji, kas spēles laikā izvēlas izmantot palīgu, ir pilnībā atbildīgi par palīga rīcību no sacensību apļa sākuma laika līdz spēlētāju rezultātu kartiņas iesniegšanai. Noteikumu neievērošana no palīga puses var būt par pamatu palīga un spēlētāja diskvalifikācijai;
 4. spēlētājiem ir jāinstruē savi palīgi, lai tie ievērotu atbilstošu distanci un netraucētu citiem spēlētājiem veikt metienu.

6. Spēlētāja attiecības ar sacensību medijiem un atbalstītājiem.

Visi sacensību dalībnieki piekrīt, ka LDGF un tās pilnvarotie pārstāvji var masu saziņas līdzekļos publicēt fotogrāfijas un cita veida multivides saturu ar viņu dalību LDGF apstiprinātajās sacensībās.

 

* Fore! - starptautiski pieņemts brīdinājuma paziņojums golfā un attiecīgi arī disku golfā, kurš tiek izkliegts, lai brīdinātu citus spēlētājus par tuvumā lidojošu bumbiņu vai disku.